وکیل مشاور حقوقی

وکیل مشاور حقوقی

بیشتر وکلا دو قسمت اعظم کار موکل را به دو شکل وکالت و مششاوره حقوقی تخصصی را انجام می دهند و شاید بتوان گفت کار را بصورت تلفیقی و با توجه به نیاز های یک موکل با تمام پتانسیل و علم خویش انجام می دهند. وکیل مشاور حقوقی عنوانی که برای این مقاله مشخص شده است شاید به صورت کلی باشد اما اینکه برای موکلین مشخص شود مشاوره حقوقی و انجام امور وکالت تقریبا از همدیگر جداست ولی با توجه به مکمل بودن آنها بیشتر اوقات وکیل هر دو را ارائه می دهد. چراکه احتمال دارد با یک مشاوره ساده حقوقی نیازی به وکیل و قبول وکالت نباشد که در بیشتر مواردی که به موسسه تماس میگیرند معمولا با یک مشاوره حقوقی ساده از مشکلات و اتفاقات زیادی جلوگیری خواه شد. به عنوان موکل حداقل یکبار اقدام به تنظیم وقت مشاوره با وکیل مشاور حقوقیتماس تلفنی یا حضوری داشته باشید.

تلفن: 02144263437   همراه: 09128963121  –  09129401481

–   09129401482

وکیل خانواده

وکیل کیفری

وکیل ملکی

وکیل چک و وصول مطالبات

وکیل ارث