وکیل دعاوی انحصار وراثت

وکیل دعاوی انحصار وراثت وکیل دعاوی انحصار وراثت مهمترین کار وکیل دعاوی انحصار وراثت این است که ابتدا پس از فوت متوفي، موضوع را تا ثبت واقعه فوت در اداره ثبت احوال در رايانه ثبت نماید و شناسنامه آن فرد را توسط کارشناس ابطال نماید و گواهی فوت صادر شده را به خانواده متوفی تحویل […]