وکیل ديه صادقیه تهران

وکیل ديه وکیل ديه از لحاظ لغوی ديه به مالی گفته می شود که به عوض جنایت و خسارت بر عضو یا نفس از طرف مقصر یا شخص ماذون پرداخت می گردد که بر نوع تقسیم می شود که شامل ديه مقدر و دیه غیر مقدر است. توضیح ديه مقدر این است که میزان و […]