وکیل ضرب و جرح

وکیل ضرب و جرح وکیل ضرب و جرح اگر بخواهیم از نظر لغوی معانی برای ضرب و جرح بیابیم به این شکل است که ضرب به معنی زدن و کلا به صدماتی گفته می شود که وارد شدن آن به شخص یا اشخاص موجب از هم گسیختگی ظاهر نسوج و جاری شدن خون از بدن […]