وکیل ارث

وکیل ارث   معمولا مرسوم است پس از فوت یک شخص بایستی اموال ملک ثروت و هر گونه اموال منقول و غیر منقول که از وی باقیمانده تعیین تکلیف شود و اگر هم هر گونه وصیتی از وی بجا مانده است به آن عمل شود. در هر صورت خیلی موارد باید پس از فوت انجام […]