وکیل برای اعسار غرب تهران

وکیل برای اعسار غرب تهران وکیل برای اعسار آیا راهی وجود دارد که به دلیل بدهی مالی به زندان نرویم؟ در گذشته و قبل از تصویب قانون اعسار هرگاه شخصی در دادگاه محکوم به پرداخت بدهی خویش می شد و آن زمان به هر دلیلی توانایی پرداخت را نداشت به تقاضای محکوم له به زندان […]