وکیل در ستارخان

وکیل در ستارخان وکیل در ستارخان : در عصر حاضر به دلیل تخصصی شدن کارها و ازدیاد مشغله های روزمره،برای انجام بیشتر امور به خصوص امور حقوقی،اشخاص حقیقی و حقوقی انجام امور خود را به وکیل می سپارند که وکیل با توجه به وکالت نامه و عقد قراردادی که بین طرفین بسته شده است وظایف […]