وکیل سرقت در تهران

وکیل سرقت در تهران وکیل سرقت در تهران در معنای لغوی و حقوقی سرقت یعنی ربودن مال دیگری به شکل پنهانی که به صورت کامل در فصل 21 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درباره انواع آن کاملا توضیحاتی کافی و کامل گفته شده است. حال بطور مثال اگر سرقت در شب اتفاق بیافتد و یا […]