ادامه مطلب

وکیل طلاق از طرف زن

وکیل طلاق از طرف زن وکیل طلاق از طرف زن بر اساس قوانین مدنی و حقوقی طلاق از حقوق مرد است. اما اینکه درچه شرایطی زوجه می تواند از همسر خود طلاق بگیرد خود نیاز به بررسی بیشتری دارد و اینکه آیا با وکیل طلاق از طرف زن چه راهکارهایی باید اتخاذ شود تا سالها […]

ادامه مطلب

وکیل طلاق از طرف زن

وکیل طلاق از طرف زن بر اساس قوانین مدنی و حقوقی خانواده، طلاق از حقوق مرد می باشد که می تواند به دلخواه خویش این حق را به زن بدهد. اما اینکه زن در چه شرایطی خواهد توانست از همسر خویش طلاق بگیرد؟ آیا راهکارهایی وجود دارد تا سالیان متمادی در راهرو دادگاهها بدنبال اثبات […]